Start Produkter Zebra 2000

Zebra 2000

IT- stöd för Zebra-metoden

Zebra-metoden är en väl utprövad metod för att kunna beskriva patienternas omvårdnadsbehov, personalåtgång och kvalitetsuppföljning. Metoden består av fyra delar: Patientklassificering, Personaluppföljning, Kvalitetsuppföljning och Aktivitetsstudie.

Vilka krav uppfyller Alfas IT-stöd för Zebra-metoden?

Systemet är lättarbetat och har funktion för snabbval som ger ett smidigt användande. Systemet följer Alfas och Patient 2000´s layoutstandard för skärmdesign och menyval som är framtagen för ett optimalt gränssnitt inom vården.

För verksamhetsuppföljning

Patientklassificeringen har en behörighetskontroll som ger möjligheter för gruppering av informationen på olika nivåer för olika användare t ex på avdelning-, klinik- samt systemnivå.
IT-stödets har standardrapporter, vilka också kan tas ut som informationsuttag (fil) som kan importeras till annat program. Standardrapporterna/Informationsuttaget gör det möjligt att på ett enkelt och smidigt sätt ställa samman informationen på olika nivåer, t ex avdelningsnivå, kliniknivå och sjukhusnivå.

Standardrapporterna kan tas ut för olika perioder t ex:

 • dag för dag
 • månad för månad
 • år för år
 • periodisering efter eget önskemål t ex 5 juni till 25 augusti.

Standardrapporterna innehåller patientfördelning per vårdkategori, beläggningsprocent, patientomsättning, personalsituationen och kvalitetsuppföljning.

Frågor som enkelt och snabbt kan besvaras är:

 • Har det skett förändringar av antal patient per vårdkategori under en viss period?
 • Finns det säsongsvariationer i antal patienter per vårdkategori?
 • Hur påverkar nerdragning av vårdplatsantalet fördelningen av patienter per vårdkategori?
 • Hur påverkar stängningsperioderna de öppna avdelningars fördelning av antal patienter per vårdkategori?
 • Sker det förändringar i bemanningssituationen under olika perioder?
 • Hur påverkar patient- och bemanningssituationen omvårdnadskvaliten?

Ett IT-stöd gör det möjligt att besvara frågor som kräver större bearbetning och detaljeringsgrad. Exempel på sådana frågor är:

 • Påverkar förändringar i patienternas åldersstruktur fördelningen av patienter i de olika vårdkategorierna, dvs. kräver äldre
  vårdtagare mer omvårdnad?
 • Påverkar förändringar i behandlingsmetoder fördelningen av patienter i de olika vårdkategorierna, dvs. kräver nya behandlingsmetoder mer omvårdnad eller ej?
 • Sker det förändringar av omvårdnadsbehovet inom olika vårdkategorier, dvs. blir någon av vårdkategorierna mer omvårdnadsintensiva?

Kostnadsberäkningar

IT-stödet skall stödja beräkningar av patientspecifika kostnader, dvs. det skall finnas möjlighet att sätta en kostnad för patientens omvårdnadsbehov per vårdtillfälle med prissättning av vårdkategori som grund.
IT-stödet skall ge möjligheter till informationsuttag av varje patients vårdtillfälle, innehållande antal vårddagar per vårdkategori och övriga vårddagar t. ex dagar på teknisk vårdplats. Informationsuttaget skall kunna göras efter önskad periodicitet.

Egna informationsuttag

Utdata från Patientklassificeringen hämtas ifrån rapportfunktionen som består av ett flexibelt och öppet gränssnitt för val av frågor på valfria parametrar. Svaret på frågorna kan ges som grafik, lista eller för vidare export till fil för att kunna lämna information till andra system.

Framtid

Tilläggsmoduler som kommer att utvecklas vid behov är: Bearbetning av informationen från Aktivitetsstudien och IT-stöd för Reliabilitetstester (uppföljning av att alla användare tolkar satta definitioner på korrekt sätt).