Start Produkter Omsorg

Omsorg

Omsorg är ett IT-stöd för kommunal vård och omsorg inklusive debiteringsfunktion av de tjänster som utförs inom ramen för kommunens omsorgsverksamhet. Systemet är ett verksamhetsstöd för ledning och personal inom Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), avseende ärendehantering, vårddokumentation, vårdplanering med uppföljning samt återrapportering av utförda åtgärder.

Informationskedjan i Omsorg stödjer all personal från handläggare som fattar beslut om insatser enligt SoL, HSL och LSS, till omvårdnads/hemtjänstpersonal som utför åtgärderna hos vårdtagarna.

Fokus i Omsorg är en sammanhållen dokumentation per vårdtagare.

Kvalitetssäkring av insatta åtgärder sker genom automatisk bevakning av planerade uppföljningar, i de individuella vårdplanerna. Vid uppföljning anges ett resultat, dvs. en bedömning av utfallet av de åtgärder som utförts.

Genom att man har gemensamma sökords-/rubrikmallar får man en väl strukturerad dokumentation och en enhetlig terminologi vilket underlättar vid överföring av information till all personal inom verksamheten.

I Omsorg finns ett behörighetssystem med rättigheter som styr upp vad var och en användare skall få tillgång till för funktioner. I och med att all dokumentation finns knuten till vårdtagaren, så är systemet oberoende av om verksamhetens förändras organisatoriskt eller om det tillkommer nya lagkrav. Dessa förändringar görs i styrande basregister som slår igenom direkt.

I debiteringen lägger kommunen in sitt debiteringsunderlag som nivåer eller modeller med beräkningsregler, förbehållsbelopp, avgiftsutrymme m.m. Bistånden som handläggarna beviljar kopplas samman med de tjänster som kommunen kan erbjuda kommuninnevånarna.